پیشینه شرکت

این شرکت در سال 1385 در شیراز فعالیت خود را در زمینه های آموزشی و تجهیز هوشمند مدارس و موسسات آموزشی آغاز کرده و در راستای طرح هوشمند سازی مدارس و گسترش روز افزون استفاده از خدمات الکترونیک در کشور و همسو با پیشرفت فن آوری اطلاعات و تکنولوژی های مدرن نیاز دید تا به ارایه و معرفی خدمات هوشمند سازی پرداخته و تلاشی مضاعف نماید


در این راستا گروه مهندسی وان اسمارت با استفاده از بنیه علمی و تجربه و پتانسیل های کافی قدم به این عرصه گذاشته و با استفاده از جدیدترین متدولوژی و تکنولوژی های روز نسبت به موضوعات مطرح در حوزه های آموزشی فعالیت خود را بصورت حرفه ای ادامه می دهد.